جزوه قارچ شناسی ویژه تدریس و… .

استفاده هر ساله جهت آمادگی برای کنکور ارشد رشته های کشاورزی بخصوص گیاهپزشکی.


RIAL 50,000 – خرید